Reactie op modelbestek van KNV en CROW

KNV heeft samen met o.a. CROW KPV het initiatief genomen om een modelbestek voor het aanbesteden van het doelgroepenvervoer op te stellen. Dit als reactie op de “race to the bottum” zoals KNV de ontwikkelingen in de branche regelmatig kenschetst. Met het modelbestek vraagt KNV meer aandacht voor de kwaliteit van het vervoer. Terecht wanneer je ziet dat de bodem in de branche eigenlijk al enige jaren geleden is bereikt. Tenminste: voor de vervoerders. Landelijke scoort het vervoer gemiddeld een kleine 7 in KTO’s. Vooralsnog lijken gemeenten daar tevreden mee, dus in hoeverre de noodzaak die de branche voelt gedeeld wordt door de gemeenten blijft de vraag.

In het modelbestek is veel aandacht besteed aan het uitvragen, beoordelen, waarderen en handhaven van de kwaliteit van het vervoer. Centraal staan de Gunnen-Op-Waarde-Systematiek (GOW) en bijvoorbeeld jaarlijkse KTO’s door de opdrachtgever. Het programma van eisen is daarnaast voorzien van goede en praktische handvatten voor contractmanagement. Op deze punten zet het modelbestek een goede standaard neer. Maar….

Wanneer de focus van het vervoer wordt verlegd naar de kwaliteit van het vervoer, dan zullen de kosten gaan stijgen. Dat is ook logisch, want met “the bottum” die KNV bedoelt, wordt (tenminste ook) de financiële bodem van de branche bedoeld. Een gezonde branche vraagt om meer geld dan dat er nu door de opdrachtgevers wordt betaald. Streven van KNV is om een beter en ook beter betaald vervoersproduct in de markt te zetten. Je mag van een branchevereniging niet anders verwachten.

De techniek die KNV hier voor kiest in het modelbestek roept wel een aantal vragen op. Het is in het modelbestek namelijk aan de opdrachtgever om een minimum- en een plafondprijs te bepalen en tariefstaffels te geven voor wanneer volumes veranderen. Daarmee wordt van opdrachtgevers een gedetailleerde kennis van de prijsvorming in de branche gevraagd. Kennis die voorheen vooral het speelveld en de verantwoordelijkheid van de markt zelf was.

Deze lijn wordt doorgetrokken in de GOW-systematiek. Hierin moet de opdrachtgever vooraf een prijs (waarde) toekennen aan verschillende kwaliteitsonderdelen. Dat is voor bekende kwaliteitsonderdelen al geen sinecure, maar hoe waardeert men iets wat men niet kent? En wat betekent dat dan voor het innoverend vermogen van de branche?

Vertaling die opdrachtgevers mogelijk gaan geven aan de systematiek is dat ze een minimumtarief opnemen in hun bestek dat is gebaseerd op “de” kostprijs voor het vervoer zoals dat is beschreven in de bestek-eisen. Dat is immers de minimumvariant die de opdrachtgever wil inkopen. Vervolgens moeten de kwaliteitswensen zo gewaardeerd worden dat ze (iets) meer opleveren voor de vervoerder dan ze kosten. Daarmee daag je de vervoerders uit om te concurreren op de (prijs van) kwaliteit en wordt de vraag wat kwaliteit mag kosten heel expliciet gemaakt. De systematiek heet niet voor niets gunnen op waarde.

De risico’s in dit systeem hangen heel nadrukkelijk samen met het juist berekenen van het minimumtarief en het op de juiste (financiële) waarde inschatten van de kwaliteitsonderdelen. Alleen wanneer je dit exact goed doet, zal er echt sprake zijn van concurrentie op kwaliteit. Zit je er als opdrachtgever (net) naast, dan zal de variant die het meeste oplevert (in €) direct worden herkend door de inschrijvers, levert iedereen dezelfde kwaliteit (op schrift) en concurreert iedereen weer vrolijk verder op de prijs.

Daarnaast past het (in mijn ogen) niet bij de rol van opdrachtgever om prijs en kwaliteit te dicteren tot op het niveau waarop de systematiek in het modelbestek dat vraagt. Vraag die opkomt is wat er over blijft van de marktwerking in deze branche wanneer opdrachtgevers deze rol opnemen. Met andere woorden: Als het aan de opdrachtgever is om tot in detail de prijs, de kwaliteit en de innovatie te bepalen, welke rol heeft de “markt” dan nog? Ik denk dat de FNV in de systematiek van het modelbestek extra argumenten vindt voor hun pleidooi om het vervoer, net als de schoonmaak, onder de vleugels van de gemeente te brengen.

Samengevat is het modelbestek een hoog nodige en terechte poging van KNV-Taxi om de branche een duw in de goede richting te geven. Het is een heel goed middel om de discussie over de kwaliteit van het vervoer te voeren, geeft het goede handvatten om die kwaliteit op een hoger niveau te brengen en het vraagt terecht de nodige aandacht voor het contractmanagement in het doelgroepenvervoer. Daar staat tegenover dat de opdrachtgevers van het vervoer een rol wordt toebedeeld die niet aansluit bij de “normale” verhoudingen die je verwacht in een open mededingingseconomie. Hoe krijg je opdrachtgevers zo ver die rol te pakken wanneer zij het probleem van de branche niet of op zijn minst veel minder voelen dan de branche zelf?

KNV-Taxi doet er in mijn ogen goed aan om de pijlen veel meer te richten op de lokale politiek (dus niet Den Haag) en lokale colleges en raden rechtstreek, direct en onderbouwd aan te spreken op de publicatie van bestekken die de “race to the bottum” steeds maar verder aanjagen. Kijk bijvoorbeeld eens naar het bestek dat de gemeente Amersfoort recent heeft gepubliceerd voor het leerlingenvervoer. Moet een branchevereniging daar niet tegen optreden? Wellicht dat de sense of urgency die de branche al jaren ervaart, dan ook beter gehoord en begrepen wordt door de opdrachtgevers.

Consulent leerlingenvervoer (vacature)

12-21 is een jong en groeiend adviesbureau. We houden ons dagelijks bezig met leerlingen- en doelgroepenvervoer. We begeleiden aanbestedingen, geven beleidsadvies, leveren tijdelijk personeel en verschillende zelf ontwikkelde webapplicaties die helpen grip te krijgen op het leerlingen- en doelgroepenvervoer.

Wegens aanhoudende groei zijn we nu op zoek naar een ervaren consulent(e) leerlingenvervoer. Onze ideale kandidaat heeft ruime ervaring met de dagelijkse praktijk van het leerlingenvervoer, heeft lef en doorzettingsvermogen, kan zelfstandig werken en heeft bij voorkeur HBO niveau (door scholing of door werkervaring verkregen). Wij zoeken iemand die weet van aanpakken. Leeftijd onbelangrijk.

Wij bieden een leuke afwisselde baan. Eventueel parttime in te vullen vanaf 20 uur per week, fulltime is ook mogelijk. Je mag veel vanuit huis werken en je hebt de vrijheid om je uren zelf in te delen. Als het werk af is en de klanten tevreden, dan zijn wij dat ook. Daarnaast bieden we een marktconforme vergoeding én een leuk klein team waarmee je gaat samenwerken.

Interesse, mail mij (Lars Winters) via info@12-21.nl.

Bestek Taxidiensten Stroomlijn gepubliceerd

In opdracht van de Sociale Dienst Drechtsteden heeft 12-21 het bestek opgesteld voor de inkoop van de taxidiensten die door het eigen mobiliteitsplatform Stroomlijn (sociale dienst 100% aandeelhouder) aangestuurd gaan worden. De Drechtsteden werken aan een vernieuwend mobiliteitsconcept waarin de eigen publieke mobiliteitscentrale een groot (en groeiend) deel van het doelgroepenvervoer gaat aansturen. 12-21 heeft in het voortraject de advisering voor deze nieuwe inrichting van het stelsel verzorgd en heeft nu ook het bestek voor de in te kopen taxidiensten opgesteld.

Centraal in het op 16-6-2016 gepubliceerde bestek staat het “partnerschap” dat de Drechtsteden tussen het eigen mobiliteitsplatform Stroomlijn en de te selecteren vervoerders wil vormgeven. Dit partnerschap komt dan ook nadrukkelijk terug in het bestek. Daarmee verwachten de Drechtsteden afstand te nemen van de huidige aanbestedingspraktijk (waarin enkel wordt gegund op prijs) en meer ruimte te creëren voor de kwaliteit van het vervoer. Voor deze kwaliteit is in het bestek dan ook expliciet aandacht. Vervoerders kunnen zich onderscheiden op het eerder genoemde partnerschap, maar ook op werkgeverschap en lerend vermogen.

Stroomlijn gaat de in te kopen taxidiensten aansturen. Daarnaast gaat Stroomlijn ook de mogelijkheden van het OV en andere vervoersvormen koppelen zoals de verschillende vrijwilligersinitiatieven in de regio. Voor de gebruikers van het vervoer ontstaat zo een platform dat voor elke vervoersvraag het best passende antwoord heeft. Daarnaast is er bij de inrichting van Stroomlijn nadrukkelijk rekening mee gehouden dat ook andere opdrachtgevers van het vervoer, zoals provincie(s) en andere gemeenten kunnen aansluiten bij het concept.

Meer informatie over de aanbesteding kunnen wij u lopende de aanbesteding uiteraard niet geven. Wilt u meer weten over het mobiliteitsplatform Stroomlijn, neem dan contact met ons op.

Nieuwe medewerker

Vanaf 1 juni 2016 wordt het team van 12-21 versterkt door Wytze Schouten. Wytze gaat aan de slag als adviseur van de regio-portefeuillehouder Basismobiliteit in de regio Arnhem-Nijmegen. Daarnaast zal Wytze zich bezighouden met de ontwikkeling van het klantenportaal van het Dashboard Doelgroepenvervoer en de doorontwikkeling van deze applicatie als backoffice-pakket voor opdrachtgevers van het doelgroepenvervoer.

Regionale vervoerscentrale voor Drechtsteden

Adviesbureau 12-21 heeft in opdracht van de Sociale Dienst Drechtsteden advies uitgebracht over de toekomstige inrichting van het doelgroepenvervoer in de Drechtsteden. De bestuurders van de Drechtsteden uitten hun waardering voor de onderzoek notitie ‘Zelf aan het stuur?! De waarde van regie in het doelgroepen-vervoer’ en besloten positief over de hierin opgenomen adviezen. De belangrijkste daarvan zijn het scheiden van de regie en uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer, het in eigen beheer nemen van de regie op het vervoer door een eigen publiek georganiseerde regiecentrale in te richten en de uitvoering van het vervoer aan te besteden. 12-21 is bij het uitvoeren van deze besluiten intensief betrokken.

Goede start leerlingenvervoer Drechtsteden

De Drechtsteden hebben dit jaar al hun aanvragen digitaal opgehaald en afgehandeld met de aanvraagmodule van het Dashboard Leerlingenvervoer. De start van het vervoer is soepel verlopen. De module voor het digitaal aanvragen van leerlingenvervoer en het digitaal behandelen van deze aanvragen is nu voor elke gemeente beschikbaar. Wilt u uw aanvraagprocedure stroomlijnen, ouders voor-ingevulde formulieren bieden en forse tijdwinst boeken? Neem dan contact met ons op.

Integratie doelgroepenvervoer

In opdracht van de Sociale Dienst Drechtsteden heeft 12-21 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het doelgroepenvervoer te integreren. In de rapportage “Zelf aan het stuur?! – De waarde van regie in het doelgroepenvervoer” worden 5 manieren gepresenteerd voor het samenvoegen van het doelgroepenvervoer. Uiteraard is de rapportage voorzien van een advies voor de Drechtsteden. Wilt u ook weten welke mogelijkheden u heeft om het doelgroepenvervoer te bundelen? Neem dan contact met ons op.

“Goed aanbesteed”: brochure met handige tips

Wanneer uw vervoerscontract voor het leerlingenvervoer afloopt, kiest u er waarschijnlijk voor het vervoer opnieuw aan te besteden. Gelukkig is er op internet veel (beleids)informatie te vinden over het aanbesteden van het leerlingenvervoer. Het ontbreekt alleen aan praktische tips. Daarvoor bieden wij u de brochure Goed Aanbesteed met 27 handige tips uit de aanbestedingspraktijk van het leerlingenvervoer aan. Met de tips in deze brochure helpen wij u op weg en voorkomt u dat u in één van de bekende valkuilen stapt. U vindt de brochure ook bij de downloads.

Mocht u na het lezen van de brochure nog vragen hebben of een toelichting willen, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via info@12-21.nl.

Digitaal aanvragen

De module voor het digitaal aanvragen van het leerlingenvervoer en de automatische verwerking van deze aanvragen, is de afgelopen weken uitgebreid getest. Op 11 mei gaat deze module live! Met deze uitbreiding is het Dashboard Leerlingenvervoer de enige echt complete applicatie voor het leerlingenvervoer. Van aanvraag tot afrekening! Wilt u uw cliënten ook het gemak bieden van het digitaal indienen van hun (vooraf ingevulde) jaarlijkse aanvraag? Neem dan contact met ons op via info@12-21.nl voor een demonstratie.

Vervoersplannen

Voor de aanbestedingen van het leerlingenvervoer van de Drechtsteden, Noordwijkerhout e.a. en Soest/Leusden, heeft 12-21 vervoersplannen geleverd. Door bij het bestek een uitgewerkt vervoersplan te voegen creëren de aanbestedende diensten een gelijk speelveld voor alle inschrijvers. Daarnaast hoeven de aanbestedende diensten geen vervoersplannen te controleren die zijn opgesteld door de inschrijvers. Daarmee wordt voorkomen dat er vervoersplannen ingediend worden die niet aan alle eisen van de gemeenten voldoen. Tenslotte weten de aanbestedende diensten vooraf dat de prijzen die geoffreerd worden daadwerkelijk onderling vergelijkbaar zijn.

12-21 controleert desgewenst ook graag voor u of de vervoersplannen die vervoerders gedurende de uitvoering van het contract opstellen aansluiten bij de kaders die u in uw bestek heeft gesteld. Toezicht hierop is van belang om de kosten van het vervoer in de hand te houden. Meer weten? Neem contact met ons op via info@12-21.nl.